مربیان 1

مربیان فینووا

وحید غفارپور

مدیر داده شرکت ارتباط فردا

فیروزه کرمانشاه

هم‌بنیان‌گذار سرمایه‌گذاری کارایا

علی بدیعی

مدیر فینوتک

مجید کیانپور

بنیان‌گذار شرکت شاپرک آبی

نیما نامداری

معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا

مشاوران فینووا

امین آقاجانی

مشاور فنی

یوسف قاسمی

مشاور حقوقی

حسن مختاریان

مشاور فنی

مازیار گنجه‌ای

مشاور کسب و کار

علیرضا بیدقی

مشاور فنی